Hotline

Share

Music

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhân: người với người đối xử với nhau trên cơ sở tình thương yêu, duy trì đạo đức, lấy khách hàng làm trung tâm, nêu cao sức mạnh đoàn kết

Lễ: thượng tôn pháp luật, tôn trọng các quy định của công ty đặt ra và kỷ luật tinh thần của từng cá nhân

Nghĩa: chỉ làm những việc nên làm nhằm duy trì đạo lý, lẽ phải

Trí: sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, xây dựng một “doanh nghiệp học tập”

Tín: việc làm nhất quán với lời nói, bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình, luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết