Hotline

Share

Music

TẦM NHÌN

Đến năm 2020, trở thành đơn vị kinh tế vững mạnh trong các lĩnh vực đầu tư, có năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ cao, nguồn gốc tự nhiên.

Thị trường: hướng tới xuất khẩu, song song với thoả mãn tối đa nhu cầu trong nước. Phát triển đa chức năng chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo phát triển nhân lực

SỨ MỆNH

Đối với nhân viên: tiêu chí lựa chọn và đánh giá “chữ Tâm thì mới bằng 3 chữ Tài”, đặt chữ Tâm lên hàng đầu. Cố gắng xây dựng môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả mọi người.

Đối với đối tác và nhà đầu tư: đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, mang lại giá trị hiệu quả thiết thực cho các đối tác và nhà đầu tư.

Đối với thị trường: cung cấp và cống hiến cho xã hội những sản phẩm – dịch vụ mang tính thời đại và giàu giá trị truyền thống, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong mỗi sản phẩm dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hoá, nâng cao đời sống, ý thức, giá trị tinh thần con người Việt.

Đối với xã hội: có những đóng góp tích cực theo hướng phát triển công ty qua từng giai đoạn cụ thể, bao gồm những giá trị vô hình và hữu hình.